- - - - - -
2023. március 23. csütörtök

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.Önkormányzat elérhetőségei


2. Szervezeti felépítés


3.Önkományzat vezetői, elérhetőségük


4.Ügyfélkapcsolati vezető, elérhetősége


5.Képviselő-testület tagjai, elérhetősége


6.Felügyelt költségvetési szerv


7.Gazdálkodó szervezetek


8.Közalapítványok


9.Lapok


10.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek(Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal)

 

 


 

 
    2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
 
 
1.
 
Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
 
1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról szóló

• 2004. évi CXL. tv.a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

• 1992. évi XXXVIII. tv. államháztartásról szóló
 
• 1990. évi C. törvény a helyi adókról

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

• 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

• 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

• 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

• 1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

• 2004. évi CVII. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 
 
   
2.
 
   
3.
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, - az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), - ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
 
 
 

Szociális ellátások, ügyleírások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Általános igazgatás, ügyleírások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anyakönyvi igazgatás, ügyleírások
 
 
 
 

 
Adóigazgatás, ügyleírások
 
 
 
 
 
 
 

 

 4

 

 

Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

  
 
 
Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
 
 
 
 
 
 
Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

 

   
5.
 
Az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
 
népességnyilvántartás
•  adatszolgáltatási nyilvántartás

•  méhek nyilvántartása

•  működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása

•  bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás

•  szálláshely nyilvántartás

•  mozgáskorlátozottak nyilvántartása

•  1993.évi III.tv. alapján nyújtott szociális ellátásokról

•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények

•  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

•  védelembe vett gyermekek

•  apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek

•  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
 
•  idegen helyről kimutatott tartozások

•  elévülési lista

•  100 Ft alatti hátralékok nyilvántartása

•  közszolgálati nyilvántartás

•  vagyonnyilatkozat nyilvántartás

•  illetményelőleg nyilvántartás

•  szabadság nyilvántartás

•  cafeteria juttatások nyilvántartásai- munkaruha nyilvántartás

•  tárgyi eszköz nyilvántartás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
6.
 
Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 
 
Sióagárdi Krónika, havonta megjelenő ingyenes lap

Témái: közérdekű hírek, információk

Hozzáférhetőség: a lap minden sióagárdi lakos számára kihordásra kerül
     
    

7.
 
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 
 
    

8.
 
Testületi nyilvános előterjesztések
   
9.
 
Az önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 
 
   
10.
 
Az önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
   
11.
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
   
12.
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
   
13.
 
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 
 
   
2012. évi adatok
    
 
2011. évi adatok
   
 

   

  
2010. évi adatok

   
2009. évi adatok

Hatósági statisztika Fácánkert 2009. év
 

Hatósági statisztika Sióagárd 2009. év
  
 
2008. évi adatok

 
 
   
14.
 
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
   


2011. éves gazdaságstatisztikai jelentés

 

 

Egészségügyi ellátás létszámkimutatása 2011. dece,ber 31.

 

Gazdaságstatisztika 2011. 3. negyedév »

 

Gazdaságstatisztika 2011. 2. negyedév »

 

Gazdaságstatisztika 2011. 1. negyedév »

 

2010. éves gazdaságstatisztikai jelentés »

 

Gazdaságstatisztika 2010. 4. negyedév »

 

Gazdaságstatisztika 2010. 3. negyedév »

 

Gazdaságstatisztika 2010. 2. negyedév »

 

Gazdaságstatisztika 2010. 1. negyedév »

 

 

 

 

15.
 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
   
16.
 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
   
17.
 
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
             
               
 
   
3. Gazdasági adatok
 
 
1.
 
Költségvetések, beszámolók
 
 
 
   
2.
 
Foglalkoztatottak létszáma, összesített személyi juttatásai.
   

3.
 
Önkormányzati támogatások
 
 
   
4.
 
Önkormányzati szerződések
 
 
   
5.
 
Koncessziópályázatok és szerződések
   
6.
 
Nem alapfeladatokra fordított ötmillió forintot meghaladó támogatások.